اهداف و ضرورتهاي راهنمائی و مشاوره شغلی

هدف اصلی راهنمایی شغلی به طور کلی آنست که فرد پس از شناسایی خصوصیات خویش و آشـنا شـدن بـا
ویژگی هاي مشاغل، به انتخاب شغل مناسب بپردازد.

در دوره دبیرستان، راهنمائی شغلی دو هدف اصلی دارد:

اول آنکه بـا فراهم کردن امکانات و موقعیت، دانش آموز با خود شناسی و شغل شناسی کامل تر و دقیق تر طرح ریزي شغلی را انجـام دهد و مشکلات موجود در انتخاب شغل را بر طرف سازد دوم آنکه باید اطلاعـات دقیـق تـري دربـاره نتـایج آزمونهـاي روانی، شناسائی مشاغل متعدد امکانات و فرصتهاي استخدامی در دسترس دانش آموزان قرار گیرد؛که معمولا راهنمـایی شغلی در مدارس از طریق “بازدید، معرفی مشاغل، ارائه واحد شناسائی مشاغل، مقاله نویسی شغلی، نمایشـنامه شـغلی،
اشتغال در ایام فراغت و مصاحبه هاي شغلی” اجرا می شود.

تفاوتهاي فردي از نظر هوش، استعداد و علائق از یک سو و تنوع مشاغل از سوي دیگر لزوم راهنمائی حرفـه اي
را ایجاب می کند. در راهنمائی حرفه اي توانائی ها و نیازهاي فردي بررسی و با خصوصیات شـغلی منطبـق مـی گـردد.


خصوصیات شغلی به وسیله موسسات تحقیقی از طریق مقیاس درجه بندي و اظهار نظر صـاحبان مشـاغل تعیـین مـیگردد و در این زمینه مشخص می شود که هر حرفه چه توانائیهائی را ایجاب و چه نیازهائی را ارضاء می کند. توانائیهـا و نیازهاي فردي با توانائیهاي مورد لزوم مشاغل و نیازهاي ارضاء شده بوسیله هر یک از آنها، منطبق و جهـت مناسـب بـه دانش آموزان ارائه می شود. در راهنمائی حرفه اي علاوه بر کمک فـردي بهبـود وضـع جامعـه نیـز مـورد نظـر اسـت و همچنین اجراي برنامه راهنمائی حرفه اي در مدارس موجب می شود که مرز جدائی بین مدرسه و جامعه شکسته شـود.

دانالد سوپر روانشناس حرفه اي می گوید: راهنمائی حرفه اي متضمن دو هدف است:

1 -در فرد سازش حرفه اي بوجود آید. 2 -وضع اقتصادي کشور یا جامعه بـا اسـتفاده از نیروهـاي انسـانی بهبـود یابـد تغییر جامعه سنتی به صنعتی، کنجکاوي کودکان و اندیشیدن درباره اینکه چکـاره مـی شـوند و ازدیـاد مشـکلات شغلی دانش آموزان مدارس از دیگر نکات ضرورت راهنمائی شغلی و حرفه اي می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *