5 تکنیک جدید مقابله ای متمرکز بر عواطف به منظور از بین بردن استرس ویژه کنکور

تکنیک های مدیریت استرس می توانند به دو گروه تقسیم شوند: مقابله ای متمرکز بر مشکل و مقابله ای متمرکز بر عواطف. استراتژی های مقابله ای متمرکز بر مشکل (یا متمرکز بر راه حل) که بیشتر مبتنی بر صحبت کردن می باشند. با هدف از بین برن منابع استرس یا کار بر روی خود عوامل …

5 تکنیک جدید مقابله ای متمرکز بر عواطف به منظور از بین بردن استرس ویژه کنکور ادامه »