سوالات متداول دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور

1-اعتبار دانشگاه هاي داخل كشور را چه كسي مشخص مي كند ؟
براساس راهنماي مقررات ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان گروه پزشكي خارج ازكشور و يا از طريق سايت معاونت آموزشی کشور اطلاع حاصل كنيد.

2 -شرايط انتقال دانشجويان شاغل به تحصيل درخارج از كشور به دانشگاه هاي داخل براي وروديهاي قبل از سال( 2008 ميلادي)؟
– دارا بودن معدل كتبي ديپلم متوسطه با حداقل نمره 14
– دارا بودن معدل كل ديپلم متوسطه با حداقل نمره 16
– دارا بودن معدل پيش دانشگاهي با حداقل نمره 16)يا ميانگين معدل كل وپيش دانشگاهي
با حداقل نمره 16 مشروط بر اينكه هيچيك از نمرات كمتر از 14 نباشد)
– گذراندن حداقل 72 واحد درسي پس از ارزشيابي با ميانگين نمرات 15 از 20
3 -شرايط انتقال به دانشگاههاي داخل كشور براي وروديهاي بعد از سال 2008 ميلادي
چيست ؟
– انتقال كليه دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاههاي خارج ازكشور ورودي هاي
2008 ميلادي به بعد به دانشگاههاي سراسري ممنوع مي باشد . اينگونه دانشجويان صرفاً به
شعب بين الملل دانشگاهها ميتوانند انتقال يابند.
4 -دانشگاههاي معتبر مشروط (دانشگاههاي بلوك شرق) كدام دانشگاهها مي باشند ؟
دانشگاه هاي بلوك شرق(دانشگاههاي معتبر مشروط) دانشگاه هائي هستند كه علاوه برشرايط
انتقال درصورت شركت و قبولي درامتحان جامع علوم پايه مدارك آنان قابل بررسي خواهد
بود و شامل دانشگاههاي ذيل مي گردند:
– كشور اكراين – دانشگاه بوگوملتس – دانشگاه پولتاوا
– كشور ارمنستان – دانشگاه ايروان
– كشور روسيه – دانشگاه پزشكي مسكو-سچينوا (فقط رشته داروسازي) –سن پطرزبورگ
– كشور روسيه سفيد(بلاورس)- دانشگاه مينسك
– كشور آذربايجان- دانشگاه نريمان اف
– كشور لهستان- دانشگاه ورشو
– كشور يوگسلاوي – دانشگاه بلگراد

5-شرايط انتقال دانشجويان رشته هاي داروسازي در خارج ازكشور چگونه مي باشد ؟
چون رشته داروسازي در اكثر كشورها در مقطع ليسانس برگزار ميشود لذا انتقال صرفاً در شعب بينالملل دانشگاه ها امكان پذير مي باشد . بديهي است دانشجوياني كه بطور مستقيم در مقطع دكتراي داروسازي به تحصيل اشتغال دارند مي تواند به دانشگاههاي تيپ دو ويا تيپ سه انتقال يابند .

6-شرايط انتقال فرزندان هيات علمي دانشگاهها وفرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران چيست ؟
– دارا بودن معدل كتبي ديپلم متوسطه با حداقل نمره 14 .
– دارا بودن معدل كل ديپلم متوسطه با حداقل نمره 16.
– دارا بودن معدل پيش دانشگاهي با حداقل نمره 16 )يا ميانگين معدل كل وپيش
دانشگاهي با حداقل نمره 16 مشروط بر اينكه هيچيك از نمرات كمتر از 14 (. نباشد
– گذراندن حداقل 36 واحد درسي ويا يكسال درسي در كشورهاي اروپاي غربي و امريكا
– گذراندن حداقل 72 واحد درسي ويا دوسال تحصيلي در كشورهاي بلوك شرق
(دانشگاههاي معتبر مشروط) مشروط برقبولي درامتحان جامع علوم پايه.
7- دانشگاههاي امارات متحده عربي معتبر مي باشند يا خير ؟
كليه دانشگاه هاي امارات متحده عربي از ابتداي سال 2007 ميلادي نامعتبر مي باشد.

8-امتحان جامع علوم پايه براي كشورهاي بلوك شرق در چه زماني برگزار ميگردد و منابع امتحاني از كدام مرجع تهيه مي شوند؟
امتحان جامع علوم پايه دوبار در سال برگزار ميگردد . در شهريور واسفندماه هرسال
تحصيلي كه يك ماه قبل از امتحان مذكور ثبت نام در مركز خدمات آموزشي انجام مي يابد و منابع درسي از دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي ، بهداشت وتخصصي . تهيه گردد
9-شرايط انتقال به شعب بين الملل دانشگاهها چگونه مي باشد ؟
شرايط انتقال به شعب بين الملل دانشگاه ها در دست تدوين مي باشد . درصورت تصويب نهائي
متعاقباً اعلام ميگردد .
10 -شرايط انتقال دانشجويان رشته پزشكي در كشورهاي كانادا- امريكا وفيليپين چگونه
مي باشد؟
از آنجائيكه دوره پزشكي در دانشگاه هاي فوق الذكر در دو مقطع چهارساله (ليسانس ودكتري)
ارائه ميگردد . لذا دانشجويان پس از اتمام مقطع اول (ليسانس) وشركت قبولي درامتحان ورودي به دوره پزشكي (دكتري) پس از گذراندن حداقل يكسال تحصيلي از مقطع دكترا مي توانند تقاضاي انتقال بدهند.

11-هزينه هاي تحصيل در دانشگاههاي سراسري به چه ميزان مي باشد ؟
هزينه هاي تحصيل دانشجويان انتقالي در دانشگاه هاي سراسري درسال 83-82 به ميزان ذيل مقرر گرديده است كه ساليانه 30 %افزايش دارد .
– رشته پزشكي 000/000/58 ريال
– رشته دندانپزشكي 000/000/73 ريال
– رشته داروسازي 000/000/50 ريال

12 -زمان شوراي نقل وانتقال دانشجويان در چه زماني مي باشد ومدارك مورد نيازچيست؟
زمان برگزاري شوراي نقل وانتقالات دانشجويان در مرداد وبهمن ماه هرسال تحصيلي ميباشد ومدارك موردنياز عبارتنداز:
– ريز نمرات تحصيلي دانشجو با تائيد دانشگاه محل تحصيل وسفارت جمهوري اسلامي ايران دركشور محل تحصيل
– اصل ديپلم
– اصل پيش دانشگاهي
– حكم كارگزيني هيات علمي دانشگاه براي دانشجوياني كه والدين آنان عضو هيات علمي
دانشگاههاي وزارتين بهداشت وعلوم باشند.

13 -درخصوص دانشجوياني كه درخارج ازكشور ديپلم گرفته اند وضعيت ديپلم به چه صورت مي باشد؟
دانشجو مي بايست از طريق آموزش وپرورش محصلين خارج ازكشور واقع درسعات آباد
انتهاي خيابان سروشرقي – ميدان فرهنگ شماره 62 نسبت به ارزيابي وصدور ديپلم ايراني
مبادرت نمايند .

14 -دانشگاههاي بين الملل كدام دانشگاهها مي باشند؟
درحال حاضر شعب بين الملل دانشگاه هاي تهران ، ايران ، شهيدبهشتي، شيراز،بندرعباس، زاهدان،
اهواز درمناطق آزاد كيش ، قشم، آبادان و چابهارداير مي باشند واز طريق وزارت بهداشت ،
دانشجو مي پذيرند .

15 -دانشجويان ايراني انتقال يافته از خارج از كشور به كدام دانشگاههاي داخل كشور
مي توانند منتقل شوند ؟
صرفاً به دانشگاه هاي تيپ دو و سه ويا به شعب بين الملل دانشگاه ها معرفي مي شوند.

16 -دانشگاههاي تيپ يك كدام دانشگاهها مي باشند ؟
تهران – ايران – شهيدبهشتي – شيراز – تبريز – مشهد – – اصفهان اهواز – كرمان مي باشند
كه انتقال دانشجويان به اين دانشگاهها ممنوع . مي باشد

17 -نحوه ارزشيابي ريزنمرات تحصيلي در دانشگاهها بر چه اساسي مي باشد ؟
براساس سرفصل دروس تحصيلي خارج از كشور وتطبيق آن با سرفصل دروس تحصيلي داخل كشور توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه پذيرنده انجام مي يابد ( تعيين سطح تحصيلي دانشجو .)

18 -نحوه پذيرش دانشجو براي دانشگاههاي آزاد اسلامي چگونه است ؟
دانشگاه آزاد اسلامي در حال حاضر هيچگونه پذيرشي از دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل
درخارج از كشور را ندارند.

19 – دارا بودن مدرك فوق ديپلم وليسانس داخل كشور در نحوه محاسبه تعدد واحدها موثر
است يا خير ؟
خير، تعداد واحدهاي موردنياز مي بايست در دانشگاه هاي خارج از كشور درهمان رشته تحصيلي گذرانده شود . نحوه محاسبه برخي از دروس مشترك مدرك فوق ديپلم وليسانس پس از دانشجو شدن درصورت موافقت دانشگاه محل تحصيل دانشجو بلامانع خواهد بود .

20 -هزينه تحصيل در شعب بين المللي دانشگاهها به چه ميزان مي باشد؟
حدوداً بين 12 الي 13 ميليون تومان هزينه در هرسال تحصيلي مي باشد.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *